Spoštovani,

Dne 5. 2. smo na upravo naslovili prvi paket zahtev, se potem uspeli poenotiti tudi s SDPZ in začeli kar naporna pogajanja o izboljšanju delovnih pogojev, o ureditvi delovnega časa, o normiranju, letnih dopustih, varnosti in zdravju pri delu ter še o čem. Zaradi nadaljnjega slabšanja situacije je naš izvršni odbor 1. 6. podal dodatne ostre zahteve, na trenutke je v nadaljevanju pogajanj šlo na nož, in vendarle smo uspeli doseči nekaj v tem trenutku najpomembnejših zadev, pogajanja o ostalih odprtih vprašanjih pa se bodo nadaljevala v začetku septembra.

Dne 13. 7. sva tako oba reprezentativna sindikata z upravo podpisala Dogovor, katerega nekatere določbe stopijo v veljavo takoj, nekatere s 1. 9. 2018, nekatere pa s 1. 1. 2019.

Dogovor je v točkah o letnem dopustu in začasnem takojšnjem plačilu viškov ur sklenjen za delavce v poštnem prometu. Zavzemali smo se sicer, da bi veljal za vse zaposlene pri Pošti Slovenije, vendar nam je delodajalec zagotovil, da v strokovnih službah tovrstnih problemov ni, sami pa tudi nismo seznanjeni, če obstajajo, saj nimamo informacij s terena. V kolikor temu ni tako, je zagata preprosto rešljiva – včlanite se v naš sindikat in nas obvestite.

LETNI DOPUST

Delodajalec zaposlenih v poštnem prometu ne sme klicati oz. pozivati, da se z odobrenega letnega dopusta vrnejo na delo – VELJA TAKOJ. S kakršnimikoli kršitvami le-tega nas nemudoma obvestite.

Vsem zaposlenim v poštnem prometu delodajalec do 10. maja v tekočem letu pisno odobri koriščenje dvotedenskega letnega dopusta. Morebitne spremembe mora delodajalec sporočiti delavcu najkasneje 14 dni pred nastopom dopusta, pri čemer mu je dolžan povrniti vse dokazljive materialne stroške (npr. rezervacija aranžmaja). Delavec tudi lahko predlaga spremembo termina, kar bo odobreno, če ne bo motilo delovnega procesa ali koriščenja dopusta drugih delavcev, vendar v tem primeru ne bo upravičen do povračila materialnih stroškov – VELJA OD 1. 1. 2019.

Delodajalec bo vse letne dopuste v trajanju najmanj 5 delovnih dni, a manj kot dva tedna, delavcu predhodno pisno odobril najmanj 3 delovne dni pred pričetkom dopusta – VELJA OD 1. 9. 2018.

POTOVNICE IN DOSTAVNI OKRAJI

Delodajalec med 1. 6. in 30. 9. 2018 ne bo od vodstev poslovnih enot in vodij pošt zahteval pripravo novih potovnic ali izvajal drugih aktivnosti za spreminjanje dostavnih okrajev pismonoš. To ne velja za potovnice in spremembe dostavnih okrajev, ki so bile pripravljene pred 1. 6. 2018.

ORGANIZACIJA DELA V VROČINI

V juliju in avgustu bo delo organizirano tako, da bo kar najbolj varovano zdravje delavcev na delovnem mestu. Delodajalec bo s Svetom delavcev dopolnil obstoječe ali sprejel novo Navodilo za varno delo ob povišani temperaturi zraka, eden od možnih ukrepov bo verjetno tudi deljen delovni čas. Navodilo bo temeljilo na strokovnem mnenju medicine dela, ki je v fazi pridobivanja. V morebitnih vročinskih valovih pred sprejetjem omenjenega navodila se delodajalec o ukrepih uskladi z reprezentativnima sindikatoma (operativno navodilo).

TAKOJŠNJE IZPLAČILO VIŠKOV UR ZA JULIJ IN AVGUST 2018

Ne glede na tozadevne določbe kolektivne pogodbe dejavnosti in podjetniške kolektivne pogodbe ter ne glede na 12-mesečno referenčno obdobje za izravnavo viškov in manjkov ur, bodo vsi delavci v poštnem prometu za julij in avgust 2018 prejeli plačilo viškov ur takoj (julijske viške ur ob julijski plači, tj. 10. 8. 2018, avgustovske pa ob plači 10. 9. 2018). Delovna zakonodaja nalaga, da je moč naenkrat izplačati do 20 dodatnih ur, zato bodo morebitni preostanki viškov ur izplačani s septembrsko in po potebi še pri nadaljnih plačah (tj. 10. 10., 10. 11. 2018 itd.).