Vse novice

Dokumenti

Objavil november 7, 2017 Brez komentarjev

Pristopna izjava

Dokumenti

Odločba reprezentativnost v poštni in kurirski dejavnosti_ 8. 6. 2017
Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči
AKT O USTANOVITVI POŠTE SLOVENIJE
Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti 26. 11. 2016
Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti_Tarifna priloga
STATUT-KS-90

Povezave

Zavod za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije
Zavod za Pokojninsko in Invalidsko Zavarovanje
Varuh Človekovih Pravic RS
Pošta Slovenije
Konfederacija Sindikatov 90
Inšpektorat Republike Slovenije za delo

Zakonodaja

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju ZSDU_6. 8. 1993
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o varstvu potrošnikov ZVPot_20. 3. 2015
Zakon o stavki ZStk_5. 4. 1991
Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-2)
Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1_4. 12. 2011
Zakon o reprezentativnosti sindikatov ZRSin_26. 2. 1993
Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1_12. 4. 2013
Zakon o inšpekciji dela
Zakon o javni rabi slovenščine ZJRS-A_20. 2. 2010
Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve_24. 3. 2017
Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen_8. 7. 2005
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih_19. 4. 2005
obr_prijava_kršitve inšpektoratu za delo 2017
Konvencija št. 135 o varstvu in olajšavah za predstavnike delavcev v podjetju_Mednrodna organizacija dela 23. 6. 1971
Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja_6. 4. 2000
Direktiva 90_270_EGS o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za delo s slikovnimi zasloni_Svet evropskih skupnosti 29. 5. 1990
Direktiva 2003_88_ES o določenih vidikih organizacije delovnega časa_Evropski parlament in Svet 4. 11. 2003
Konvencija št. 87 o sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih pravic_Mednarodna organizacija dela 9. 7. 1948
Konvencija MOD št. 98 o uporabi načel o pravicah organiziranja in kolektivnega dogovarjanja_Uradni list FLRJ 11_58 1949

Trobilo

Trobilo št. 1
Trobilo št. 4
Trobilo št. 7
Trobilo št. 10
Trobilo št. 13
Trobilo št. 16
Trobilo št. 19
Trobilo št. 22
Trobilo št. 25
Trobilo št. 28
Trobilo št. 31
Trobilo št. 2
Trobilo št. 5
Trobilo št. 8
Trobilo št. 11
Trobilo št. 14
Trobilo št. 17
Trobilo št. 20
Trobilo št. 23
Trobilo št. 26
Trobilo št. 29
Trobilo št. 32
Trobilo št. 3
Trobilo št. 6
Trobilo št. 9
Trobilo št. 12
Trobilo št. 15
Trobilo št. 18
Trobilo št. 21
Trobilo št. 24
Trobilo št. 27
Trobilo št. 30